Børnene & os

Det professionelle tværfaglige arbejde

I vores børnehave er et af kernepunkterne, at vi tilbyder en tværfaglig indsats. Vi har samlet børnehave, behandling og udvikling under samme tag. Det betyder, at børnene modtager behandling ud fra deres behov som en fast del af den daglige gang i børnehaven. Vi har faste fysio- og ergoterapeuter, tale/høre konsulent, psykolog, bandagist og naturligvis specialpædagoger.

Med behandlingerne som en fast del af barnets hverdag i børnehaven betyder det, at I som familie ikke skal tænke over diverse aftaler i løbet af ugen, men I stedet bruge tiden på at være sammen som familie.

Naturligvis er forældrene altid en stor del af at fastsætte de mål, som vi arbejder med børnene ud fra.

De individuelle mål for børnene fastsættes ud fra ICF-CY, som er WHO’s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og heldbredstilstand for unge. Både vores fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger arbejder ud fra ICF-CY med en række tests, så vi kender alle børnenes udfordringer og dermed kan sætte mål for deres videre udvikling.

Alle i børnehaven arbejder sammen med disse mål og punkter, således at vi sikrer udvikling hos barnet. Der arbejdes altid med målene i tæt samarbejde med forældrene.

Fysioterapi

Hos Centerbørnehaven har vi tre faste fysioterapeuter ansat. Fysioterapeuterne er en del af det faste tværfaglige team, som vi har omkring hvert enkelt barn. Sammen med resten af teamet arbejder fysioterapeuten med barnets behov efter de bestemte mål og fokusområder, der er rammesat i tæt samarbejde med forældrene.

Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at stimulere og udvikle barnets grov- og sansemotoriske potentiale med henblik på at fremme barnets daglige færdigheder. Indsatsen sker gennem træning og leg og giver mulighed for at barnet udvikler sig gennem deltagelse i børneliv og lege.

Målet med fysioterapien er at overordnet, at det enkelte barn bliver så selvhjulpen som muligt – altid ud fra det enkelte barns behov og muligheder.

Fysioterapien finder både sted i træningslokalerne i børnehaven samt på stuerne. Træningen på stuerne er blevet implementeret som en større del af barnets hverdag, således at træningen i højere grad indgår i dagligdagssituationer. Dette er både således, at det er muligt at gentage træningen på daglig basis, men også fordi at det for mange børn er motiverende at være sammen med andre børn. Der benyttes naturligvis også individuel træning hos fysioterapeuten, hvis der er behov for det.

Ergoterapi

Med faste ergoterapeuter i Centerbørnehaven er ergoterapi en del af børnenes hverdag. Ergoterapeuterne er en del af det tværfaglige team, som vi har omkring hvert enkelt barn. Ergoterapien er en implementeret del af arbejdet med de rammesatte mål og fokusområder, der er fastsat for alle børnene.

Som en fast del af barnets tværfaglige team er ergoterapeuterne en tryg og velkendt relation, som vi tror på, der har en væsentlig betydning for barnets udvikling. Ergoterapeuterne er en del af børnenes hverdag sammen med pædagogerne, og dermed dannes der en tæt relation.

I den ergoterapeutiske intervention lægges der vægt på den finmotoriske, sensoriske og mundmotoriske udvikling. 

Der arbejdes med at styrke og/eller kompensere for de udfordringer, som barnet har i hverdagen. Derudover arbejdes der naturligvis med de mål, der i samarbejde med forældrene er fastsat.

Ergoterapien finder både sted på stuen samt i træningslokalerne i børnehaven. Behandlingen foregår mere og mere i de daglige aktiviteter på stuerne. Dette skyldes både, at daglig træning i hverdagsaktiviteter intensiverer træningen, men derudover synes de fleste børn også, at det er motiverende at være sammen med andre børn. Hvis der er særlige behov for det, så finder individuel træning også sted hos ergoterapeuten.

Specialpædagogik

Vi har både pædagoger og pædagogmedhjælpere ansat i Centerbørnehaven. Deres opgave er fremfor alt at sikre en tryg hverdag for hvert enkelt barn. Derudover er det også pædagogernes opgave at støtte barnet i dets udvikling. Alle pædagoger er bekendt med børnenes behov og udfordringer, således at der altid bliver taget hånd om alle børn på den rette måde.

Pædagogernes kendskab til alle børn sikres blandt andet gennem ”ballonerne”. På de forskellige stuer har alle børn fået sin egen ballon. Denne viser alle de forskellige faglige og individuelle mål, der er fastsat for hvert enkelt barn. Dette skaber en fælles bevidsthed om arbejdet med børnenes målsætninger, uanset om det er en behandler, pædagog eller en medhjælper, der er sammen med barnet.

Derudover har vi indført en farvefordeling, der viser børnenes evner til forflytninger. På alle børnenes stole er der sat en farve, der indikerer, om barnet kan forflytte selv, eller om de skal have støtte af en voksen. De forskellige farver har følgende betydning – se figur.

Alle børnenes tværfaglige team består udover en fysioterapeut og ergoterapeut også af en kontaktpædagog.

Kontaktpædagogen tager imod barnet på den første dag og står for indkøringen. Derefter er det også kontaktpædagogen, der har den primære kontakt med forældrene.
Kontaktpædagogen sikrer, at der trænes efter de bestemte mål og fokusområder på stuen, således at barnet også udvikles udenfor deciderede træningssituationer.

Overordnet set har den pædagogiske indsats til formål at give barnet en tryg barndom i børnehaven psykologisk, sprogligt og socialt, således at barnet bliver så selvhjulpen som muligt i forhold til både daglige færdigheder samt i sociale sammenhænge.

Vi lægger altid stor vægt på, at børnene hos os har de samme aktiviteter og oplevelser som andre børn også har.

Grøn

Kan forflytte selvstændigt uden støtte

Gul

Kan forflytte med lidt støtte fra en voksen. Der er fokus på at træne dette hver dag.

Rød

Kan ikke forflytte selv og kræver fuld voksenstøtte enten med lift eller anden hensigtsmæssig forflytning.

Hjælperedskaber til børnene

Børnenes hjælpemidler

I Centerbørnehaven er hjælpemidler en fast del af mange børnenes hverdag. Børnene har brug for disse hjælpemidler til at forbedre dagligdagsfunktioner, og dette har vi implementeret som en fast del af børnehaven. Det vil sige, at vores terapeuter samarbejder med bandagister. Bandagisten hjælper med kropsbårne hjælpemidler så som fodkapsler, korsetter, håndskinner og indlæg.

Bandagisten besøger børnehaven ved behov, hvor både forældre og terapeuter er en del af at finde den rette løsning for det enkelte barn. Oftest skal

der tages individuelle mål til hjælpemidlet, og derfor bliver alle hjælpemidler afprøvet i børnehaven inden de bliver lavet færdigt. Dette betyder også, at bandagisten laver personlige hjælpemidler, der kun kan bruges af det barn, som hjælpemidlet er fremstillet til.

Det kan kræve en del tilvænning for børnene, når de får et nyt hjælpemiddel. Det kan være en kortere eller længere proces, hvor alle i børnehaven samarbejder for at få det til at fungere på en tryg måde for barnet.

Tale/høre konsulent

Vi har i Centerbørnehaven fast besøg af en talepædagog et par gange om ugen. Det er relevant med talepædagogik, hvis barnet f.eks. har behov for introduktion til kommunikationsredskaber.

Det primære fokus med tale- og hørepædagogikken er at udvikle barnets kommunikation, herunder afprøvning og implementering af alternative kommunikationsformer.

Den tale- og hørepædagogiske indsats tilrettelægges i tæt samarbejde med både forældre og det pædagogiske personale, idet kommunikation og sproglige færdigheder bedst udvikles i hverdagen i samspil med andre børn og voksne.

Psykolog

Vi har en fast psykolog i børnehaven et par gange om ugen. I samarbejde med personalet identificerer psykologen problemer, vanskeligheder og løsninger.

Herudover er der naturligvis et tæt samarbejde med forældrene, og der er hele tiden stort fokus på fælles forståelse for barnets situation.

Sammen med forældrene beslutter psykologen, om der er brug for observation eller test af barnet, og der tilbydes også vejledning til forældre samt pædagoger.

Psykologen spiller også en væsentlig rolle i forhold til skoleplacering, hvor der udføres en pædagogisk-psykologisk vurdering, der indebærer kognitiv test, observation og indhentning af barnets forældres, pædagogernes og behandlernes perspektiv.

Centerbørnehaven søger:

Pædagog der elsker alt fra udeliv til yoga, og som arbejder for individuelt tilpassede børneforløb > Læs mere her.